Pracownicy badawczo-dydaktyczni pracujący indywidualnie

Zainteresowania naukowe

 • auksologia człowieka
 • starzenie się człowieka
 • badania gender

Najważniejsze realizowane projekty

 • U progu dorosłego życia: zdrowie i jakość życia młodzieży w zróżnicowanym społecznie  i ekonomicznie środowisku. ADOPOLNOR.; 2008-2011; kierownik
 • Ocena związku między wiekiem wystąpienia menopauzy naturalnej a polimorfizmem w rejonie regulatorowym genu IGF-I. N N303109234. 2008-2011; kierownik
 • Ocena ciśnienia tętniczego krwi u dzieci i młodzieży. 2004; główny wykonawca
 • Profil hormonalny, lipidowy i morfofunkcjonalny 70-letnich mężczyzn w aspekcie starzenia. PU II/1, 2003-2004; kierownik

Obszar badań

Badania prowadzone są w obszarze biologii ewolucyjnej człowieka i koncentrują się na trzech zagadnieniach: (1) ewolucji człowieka, w szczególności plio-plejstoceńskich australopiteków, (2) pojęcia 'rasy’ w antropologii i zagadnienia jak zmienność człowieka jest postrzegana i kategoryzowana, oraz (3) zachowań wyraków i etnoprymatologii.

Tematyka badawcza

 • Morfologia czaszek i zębów, zróżnicowanie oraz ewolucja wczesnych istot człowiekowatych – australopiteków.
 • Zróżnicowanie i uwarunkowania dymorfizmu płciowego w ewolucji człowieka.
 • Czy pojęcie rasy jest użyteczną koncepcją w studiach nad zmiennością nowoczesnego człowieka?
 • Jak zmienność człowieka jest postrzegana i kategoryzowana – poglądy biologów, antropologów i studentów na temat ras ludzkich.
 • Wpływ edukacji na zmianę rozumienia przez studentów pojęcia ‘rasa’.

Granty

 • Tytuł: Dymorfizm płciowy plio-plejestoceńskich 'masywnych’ australopiteków
  • Kierownik projektu: Katarzyna A. Kaszycka
  • Konkurs: Komitet Badań Naukowych
  • Numer projektu: 2P04C 058 29
  • Okres realizacji: 2005-2008
  • Przyznane środki: 110 200 PLN

Publikacje

1. Kaszycka, K.A., Łopuszańska-Dawid M., Szklarska A., Lipowicz A., Kołodziej H. Profesor Tadeusz Bielicki (1932–2022) In: Nauka, vol. 3/2022, pp. 185–192, 2022.

2. Kaszycka K.A. Paranthropus robustus In: Shackelford T.K., Weekes-Shackelford V.A. (Eds.): Encyclopedia of Evolutionary Psychological Science, pp. 5688–5692, Springer International Publishing, Cham, 2021.

3. Wojciechowski F.J., Kaszycka K.A., Otadoy J.B. Utilizing local community knowledge of the Philippine tarsier in assessing the Bilar population endangerment risk, and implications for conservation. In: Journal for Nature Conservation, vol. 62, doi: 10.1016/j.jnc.2021.126028, 2021.


Obszar badań

 • Synteza biologicznych konsekwencji i uwarunkowań przemian społeczno-gospodarczych w populacjach ludzkich oraz ocena adaptacyjności układów biospołecznych w pradziejach, czasach historycznych i współcześnie.
 • Ocena wpływu czynników genetycznych i osobniczego środowisko wzrastania i rozwoju, jako determinant zachorowania na różne odmiany nowotworów.
 • Analiza diety oraz mobilności w populacjach pradziejowych i historycznych w oparciu o badania izotopowe oraz markery stresu.

Tematyka badawcza

 • Wpływ postępu cywilizacyjnego i zmian demograficznych na cechy biologiczne człowieka.
 • Trendy sekularne wysokości i masy ciała.
 • Regionalne zróżnicowanie sposobności do działania selekcji naturalnej w populacjach ludzkich.
 • Wpływ czynników genetycznych i środowiskowych, a zachorowalność na różne odmiany nowotworów.
 • Wartość diagnostyczna szkieletowych wyznaczników stresu fizjologicznego w badaniach populacji pradziejowych i historycznych.

Publikacje

Zar MS., Rubab T., Qureshi M.Z., Aslamkhan M., Akhtar M.S, Nowak O. Anthropometric Study of the Human Craniofacial Morphology among different castes of Punjab Pakistan, In: Advancements in Life Sciences, vol 10(2), 2023.

Liczbińska G., Nowak O. Zmiany wysokości i masy ciała poborowych jako odpowiedź na poprawę standardu życia w zaborze pruskim w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku, In: Condito humana. Studia z dziejów biologicznego standardu życia na ziemiach polskich. Oficyna Wydawnicza „Mówią Wieki”, ISBN: 9788386156160, 2020.

Czapla Z., Liczbińska G., Nowak O., Piontek J. Did family size affect differences in body height in non-urbanized societies? Evidence from the Lemko community in Poland in the late 19th and early 20th centuries, In: Journal of Biosocial Science, vol. 51(5), pp. 1-14, 2019.

Pawlak-Adamska E., Nowak O., Karabon L., Pokryszko-Dragan A., Partyka A., Tomkiewicz A., Ptaszkowski J., Frydecka I., Podemski R., Dybko J., Bilinska M. PD-1 gene polymorphic variation is linked with first symptom of disease and severity of relapsing-remitting form of MS, In: Journal of Neuroimmunology, vol. 305, pp. 115–127, 2017.

Perk A.A., Batool R., Kanwal S., Pawlak-Adamska E., Nowak O., Ahmad M.S., Mansoor Q., Romero M.A, Awan M., Farooqi A.A., Ismail M. Targeting of EGFR Induced Signaling Network in Hepatocellular Carcinoma, Chapter in book: Molecular Oncology: Underlying Mechanisms and Translational Advancements, pp 159–171, 2017.