Emerytowani i byli profesorowie

Prof. dr hab. Joachim Cieślik

Autor koncepcji „Wielopoziomowego rozwoju fenotypowego osobnika i populacji w ontogenezie”, współautor podręczników Antropologia fizyczna PWN i Antropologia PWN oraz ponad 100 artykułów naukowych i innych opracowań monograficznych, a także wielu projektów badawczych krajowych i międzynarodowych. Wypromował ponad 130 magistrów i 9 doktorów.

Profesor Cieślik przez wiele lat pełnił funkcję kierownika Zakładu Biologii Rozwoju Człowieka, a także prodziekana Wydziału Biologii UAM i prorektora Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Był również dwukrotnie vice przewodniczącym Ogólnopolskiej Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej.

Aktywnie działał także jako vice przewodniczący Polskiego Towarzystwa Antropologicznego oraz przewodniczący Komitetu Antropologii PAN. Jest stałym członkiem Komisji Antropologicznej PAU i Europejskiego Towarzystwa Antropologicznego, co świadczy o jego zaangażowaniu w rozwijanie i promowanie antropologii na różnych szczeblach.

Prof. dr hab. Janusz Piontek

Profesor zwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Twórca i kierownik Zakładu Biologii Ewolucyjnej Człowieka, wieloletni dyrektor Instytutu Antropologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W latach 1992-1996 z powodzeniem pełnił rolę dziekana Wydziału Biologii UAM, gdzie przyczynił się do rozwoju kierunków badawczych oraz edukacyjnych na uczelni.

Jako wykładowca i mentor, odegrał kluczową rolę w wychowaniu wielu pokoleń studentów. Był on promotorem aż 13 doktoratów. Ponadto, regularnie pełni funkcję recenzenta w wielu postępowaniach dotyczących nadawania stopni i tytułów naukowych.

Profesor Piontek wzbogacił świat nauki ponad 200 publikacjami naukowymi. Jego zainteresowania badawcze od samego początku kariery skoncentrowane są w dziedzinie antropologii fizycznej. Nieustannie poszerza swoje horyzonty, korzystając z osiągnięć archeologii i nawiązując ścisłe współprace z przedstawicielami tej dziedziny.


Prof dr hab. Andrzej Malinowski

Profesor Andrzej Malinowski w latach 1957–1962 studiował biologię w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a po jego ukończeniu pracował w Katedrze Anatomii Prawidłowej Akademii Medycznej w Poznaniu. Doktoryzował się w 1967 roku z antropologii, natomiast habilitację uzyskał w 1970 roku. Tytuł profesora nadzwyczajnego został mu nadany w 1976, a zwyczajnego w 1984 roku.

Tematyka badawcza Profesora Andrzeja Malinowskiego skupia się głównie na auksologii (rozwój prenatalny, rozwój dzieci i młodzieży, normy rozwojowe); antropologii morfologicznej, stosowanej w medycynie, ergonomii i wychowaniu fizycznym; antropologii historycznej (badania kraniologiczne, osteologiczne kości przepalonych); historii antropologii. Dorobek naukowy obejmuje ponad 500 prac naukowych, w tym książki, podręczniki i skrypty.

Był promotorem 20 przewodów doktorskich oraz ponad 400 prac magisterskich z antropologii, wychowania fizycznego i pedagogiki. Ponadto pełnił rolę recenzenta 120 prac doktorskich, 38 habilitacyjnych, a także był autorem 28 opinii o tytuł profesora.

Profesor Andrzej Malinowski zmarł 25 lutego 2023 roku w Poznaniu.

Prof. dr hab. Jan Strzałko

Profesor zwyczajny Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – biolog i antropolog, wykładowca antropologii biologicznej, anatomii i fizjologii człowieka, ekologii człowieka i ewolucjonizmu; autor licznych publikacji naukowych, haseł do encyklopedii i słowników, a także redaktor i współautor skryptów i podręczników, wieloletni Redaktor Naczelny (1986–2011) czasopisma naukowego Przegląd Antropologiczny – Anthropological Review.

Jan Strzałko studiował biologię na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UAM w Poznaniu. Tytuł magistra otrzymał w 1965 roku, stopień doktora w 1968 roku, habilitował się w 1974 roku, a tytuł profesora – w 1989 roku. W latach 1984–1985 profesor Strzałko był pierwszym Dziekanem nowo powołanego Wydziału Biologii UAM. Między 1984–1987 był kierownikiem Zakładu Antropologii na Wydziale Biologii UAM; w latach 1987–2012 – twórcą i kierownikiem Zakładu Ekologii Populacyjnej Człowieka w Instytucie Antropologii, a w latach 1990–1996 – Prorektorem UAM ds. Naukowych.

W pierwszych latach pracy naukowej Jan Strzałko zainteresowany był głównie morfologią i morfogenezą szkieletu człowieka, w tym czynnikami wpływającymi na zmienność kośćca. Druga grupa zagadnień, którymi się zajmował, to metodyka badań tzw. populacji pradziejowych – materiałów kostnych pochodzących z wykopalisk (zarówno ciałopalnych, jak i szkieletowych). Trzecia grupa zagadnień badawczych, której poświęcił uwagę, to ekologia populacyjna człowieka, ukierunkowana na określenie wpływu czynników przyrodniczych i społecznych na populacje ludzkie i związki między ewolucją biologiczną i kulturową. Czwartym projektem badawczym profesora Strzałko, były biologiczne podstawy zachowań społecznych człowieka – atrakcyjność fizyczna i dobór płciowy. Ostatnim wreszcie zagadnieniem badawczym – problem „ras” ludzkich, stereotypów rasowych i ksenofobii.

Profesor zmarł 15 sierpnia 2016 roku w Poznaniu.