Byli pracownicy

Profesorowie i profesorowie uczelni

dr hab. Alicja Budnik, prof. UKSW

Antropolog, specjalistka w biologii człowieka o szerokich zainteresowaniach badawczych. Przez wiele lat była profesorem w Instytucie Antropologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2017 roku jest profesorem w Zakładzie Biologii Człowieka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jej zainteresowania ukierunkowane są głównie na problemy biodemografii historycznych i współczesnych populacji ludzkich, genetyki populacji i ekologii populacyjnej człowieka.

Doktorzy

dr Sylwia Trambacz–Oleszak

Badania prowadzone są w obszarze biologii i rozwoju
człowieka. Szczególny nacisk kładziony jest na analizę
związku pomiędzy zmiennymi psychospołecznymi,
takimi jak jakość życia i przewlekły stres oraz nawyki i
zachowania żywieniowe a rozwojem fizycznym dzieci i
młodzieży oraz biologicznymi uwarunkowaniami
obrazu ciała.